Aktuelle Angaben dazu: https://github.com/contao/contao-man...ki/1und1-IONOS